Zásady ochrany osobních údajů a marketingový souhlas

Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 se k 25. květnu 2018 mění právní úprava ochrany osobních údajů ve všech členských státech EU

Rádi bychom Vás ujistili, že A.B.V. spol. s r.o. se sídlem Vrbová 625, Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620, dne 29. prosince 1992, IČ 481 54 067, věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými vnitřními řády a směrnicemi. Ochrana osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů, partnerů a zaměstnanců je naší prioritou. V souvislosti s nařízením GDPR níže uvádíme zásady zpracování osobních údajů ve společnosti :

gdpr.jpg
  1. Správcem Vašich údajů je A.B.V. spol. s r.o. se sídlem Vrbová 625, Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3620, dne 29. prosince 1992, IČ 481 54 067, tel. 465 524 314, abv@abv-uo.cz.
  2. A.B.V. spol. s r.o. zpracovává tyto osobní údaje : Identifikační údaje – osobní údaje které slouží k jednoznačné identifikaci zákazníka, jimiž se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (pokud je legislativou vyžadováno), číslo Vašeho dokladu totožnosti (pokud je legislativou požadováno), IČO a DIČ pokud je subjekt podnikatel, funkce v organizaci, pokud zastupuje právnickou osobu, údaje, které umožňují kontakt se zákazníkem (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu). Další osobní údaje – číslo bankovního účtu, osobní údaje vyplývající z konkrétní smlouvy či ze zákona. Osobní údaje, jenž zpracováváme se souhlasem zákazníka, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám zákazník může poskytnout.
  3. V případě plnění právních povinností není pro takové zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu. Na tomto právním základě jsou zpracovány identifikační a kontaktní údaje o poskytovaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů : - zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - zákona č. 634/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty - zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - daňový řád - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - nařízení EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz - a další platné zákony a nařízení
  4. Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po celou dobu jsou chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci, případně zpracovatelé. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřených smluv a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
  5. Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy. Při předávání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.
  6. A.B.V. spol. s r.o. nepředává osobní údaje mimo EU.
  7. Máte právo požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o Vás zpracovávaných, zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů. Mimo práva na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které jsme uvedli výše, máte právo na výmaz (likvidaci) osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, právo na opravu osobních údajů, pokud zjistíte, že osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné. Jestliže je právo založeno na udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, jedná se např. o marketingový souhlas. K realizaci svých práv prosím využijte kontaktní údaje uvedené výše. Budeme Vás bez zbytečného odkladu informovat o vyřízení Vaší žádosti k uplatnění Vašich práv.

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.